Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016

«Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) και της Εκπαιδευτικής ΡαδιοΤηλεόρασης με θέμα “Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος”»

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με την Εκπαιδευτική ΡαδιοΤηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διοργανώνουν τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό δημιουργίας video και blog – ιστολογίου, «Τα Φύλ(λ)α του Περιβάλλοντος» για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας.
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη του φύλου ως αναλυτική κατηγορία στη σχέση με το περιβάλλον. Η διάσταση του φύλου στη μελέτη του περιβάλλοντος προωθεί ένα άλλο σχεσιακό υπόδειγμα το οποίο αμφισβητεί τα κυρίαρχα μοντέλα για τις ανθρώπινες σχέσεις. Υποστηρίζει την κοινωνική ανάπτυξη στη βάση της ισότιμης και αμοιβαίας συμβίωσης με όρους σεβασμού του περιβάλλοντος, κάτι που προϋποθέτει και προσβλέπει συνάμα στον ανασχηματισμό των κοινωνικοοικονομικών σχέσεων/δομών. Η προβληματοποίηση της εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος ως αποτέλεσμα της ανταγωνιστικής σχέσης με αυτό έχει στόχο να αναδείξει τους τρόπους δια των οποίων συνδέεται άρρηκτα με την έμφυλη ανισότητα και εκμετάλλευση ως συστατικό στοιχείο των κοινωνικών σχέσεων.
Η προσέγγιση του Περιβάλλοντος υπό την οπτική του Φύλου αποτελεί σχετικά νέο αντικείμενο για το θεωρητικό χώρο του Φύλου αλλά και των κέντρων λήψης αποφάσεων σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο, η διοργάνωση του διαγωνισμού αυτού αποτελεί καινοτόμα δράση δεδομένου ότι δεν έχει γίνει ανάλογη ενέργεια στο παρελθόν και για τη Γ.Γ.Ι.Φ. συνιστά την αφετηρία για παρεμφερείς μελλοντικές πρωτοβουλίες στο συγκεκριμένο πεδίο σχεδιασμού πολιτικών και δράσεων
Επιπλέον, επιμέρους στόχοι του διαγωνισμού είναι
 να δοθεί στους /ις μαθητές /μαθήτριες η ευκαιρία να εκφραστούν καλλιτεχνικά,
  να γίνουν δημιουργοί,
 να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες,
 να εξοικειωθούν με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής αφήγησης,
 να αποκτήσουν δεξιότητες οπτικοακουστικής αγωγής,
 να γίνουν κριτές, μελετητές/τριες και ερευνητές/τριες του περιβάλλοντος,
  να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα έμφυλης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
 να κατανοήσουν τον διαμεσολαβητικό ρόλο που επιτελεί το φύλο στη σχέση του με το περιβάλλον,
 να κατανοήσουν ότι οι κοινωνικοί ρόλοι των φύλων, οι ευθύνες, οι προσδοκίες και οι νόρμες που απορρέουν από αυτούς, καθώς και ο έμφυλος καταμερισμός της εργασίας, αποτελούν παράγοντες που διαμορφώνουν τις σχέσεις των ανθρώπων με το περιβάλλον
Με αφορμή τον διάλογο που έχει ξεκινήσει σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για την προσέγγιση της έννοιας του περιβάλλοντος υπό την οπτική του Φύλου, με τον παρόντα διαγωνισμό οι μαθητές/τριες καλούνται σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς να καταθέσουν τις απόψεις τους, τους προβληματισμούς τους για το συγκεκριμένο ζήτημα μέσω των ψηφιακών τους δημιουργιών.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίων, καθώς και Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Ελλάδας, δημόσιων και ιδιωτικών, και υλοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Καλούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τους, να δημιουργήσουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:
 Ταινία μέγιστης διάρκειας πέντε λεπτών (ταινία μυθοπλασίας ή ντοκιμαντέρ) ή Τηλεοπτικό κοινωνικό σποτ μέγιστης διάρκειας 45 δευτερολέπτων.
  Εφαρμογή με αξιοποίηση εργαλείων Web2.0 όπως Blog – ιστολόγιο, Wiki, νοητικούς χάρτες, σύννεφα λέξεων, χρονοδιαδρόμους, ιστοσελίδες κ.ά
αποσκοπώντας στην παρουσίαση ιδεών, σκέψεων και προτάσεων για τις έμφυλες διαστάσεις που έχει η καταστροφή αλλά και η διάσωση του Περιβάλλοντος. Οι διαγωνιζόμενοι/ες μπορούν να συμμετέχουν σε μία εκ των δύο κατηγοριών που επιθυμούν .
Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να επιλέξουν ένα θεματικό πεδίο από τα παρακάτω:
Α. Φύλο και Κλιματική Αλλαγή (Επιπτώσεις στην Υγεία του πληθυσμού, Μετανάστευση- Συγκρούσεις, Ενέργεια, Φυσικές Καταστροφές)
Β. Φύλο και Μεταφορές
Γ. Φύλο και Χημικές Ουσίες
Δ. Φύλο και Νερό
Για κάθε πεδίο που θα επιλέξουν προτείνεται η παρακάτω δομή επεξεργασίας: 1. διερεύνηση του θέματος, παρουσίαση υπάρχουσας κατάστασης 2. συσχετισμός με τα φύλα και επιπτώσεις στα φύλα 3. ιδέες, προτάσεις για την αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων, αλλαγή συμπεριφοράς και άρση στερεότυπων συμπεριφορών και αντιλήψεων.

Για τους όρους και τον τρόπο συμμετοχής δείτε εδώ
http://www.isotita.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου