Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

Συνάντηση της ΓΓΙΦ με την Υπουργό Εργασίας

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει το έργο της Γ.Γ.Ι.Φ. προς όφελος της ισότητας των φύλων και της διεθνούς προβολής της Ελλάδας

ΣΧΕΤ.: α) Το από 2-2-2016 έγγραφό μας με θέμα «Διεθνής αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. στον τομέα της έμφυλης βίας»:

β) Το από 5-2-2016 δελτίο της Γ.Γ.Ι.Φ. για το ίδιο θέμα: http://www.isotita.gr/var/uploads/DELTIA%20TYPOU/2016/DT_05-02-2016_Anagnorisi%20apo%20OHE.pdf .

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ., σας γνωρίζουμε ότι για ακόμα μία φορά το έργο του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας εξασφάλισε την αναγνώριση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Πιο συγκεκριμένα:

Η 61η Σύνοδος της Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για το Καθεστώς των Γυναικών, η οποία θα διεξαχθεί στην έδρα του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη το διάστημα 13-24 Μαρτίου 2017, θα εξετάσει, μεταξύ άλλων, τις προκλήσεις και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον πλανήτη αναφορικά με την εφαρμογή των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας για τις γυναίκες και τα κορίτσια. Η συγκεκριμένη θεματική της Συνόδου εμπίπτει στη διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής των Συμπερασμάτων της 58ης Συνόδου της Επιτροπής με το ίδιο θέμα.

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών εκπόνησε σχετική Έκθεση, η οποία θα αποτελέσει το κείμενο βάσης των διαβουλεύσεων και των εργασιών τον προσεχή Μάρτιο στον Ο.Η.Ε.

Η Έκθεση έχει κυκλοφορήσει στις έξι γλώσσες εργασίας των Ηνωμένων Εθνών (αγγλική, γαλλική, ισπανική, ρωσική, αραβική και κινέζικη) και η αγγλική έκδοση είναι συνολικής έκτασης δεκαεννέα σελίδων. Η Έκθεση αποτελείται από 71 παραγράφους και διαρθρώνεται σε πέντε μέρη.

Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει καλές πρακτικές χωρών από όλη την υφήλιο σε σχέση με τις εθνικές πολιτικές και δράσεις υπέρ της αναβάθμισης της θέσης του γυναικείου πληθυσμού και της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας. Ο Ο.Η.Ε. επέλεξε μόλις 36 Κράτη από όλες τις γεωγραφικές περιοχές, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα. Ειδικά από την ανεπτυγμένη ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν συμπεριληφθεί δράσεις από τις εξής χώρες: Αυστρία, Φινλανδία, Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Ισπανία και Σουηδία (8 Κράτη-Μέλη σε σύνολο 28).

Οι πολιτικές και οι δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρονται με σαφήνεια σε πέντε διακριτές παραγράφους:

παράγραφος 22: η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στα Κράτη-Μέλη του Ο.Η.Ε., τα οποία έχουν θέσει ως εθνική προτεραιότητα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και έχουν ξεκινήσει να προσαρμόζουν τις εθνικές πολιτικές ισότητας των φύλων στην «Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030»

παράγραφος 26: οι εθνικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων στην Ελλάδα εδράζονται στην αλληλένδετη σχέση μεταξύ του Προγράμματος Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης για τις Γυναίκες (γνωστό ως «Πρόγραμμα Δράσης του Πεκίνου») και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

παράγραφος 52: το Έργο-Σημαία της Γ.Γ.Ι.Φ. με τίτλο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» (Παρατηρητήριο) αναγνωρίζεται, μετά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (σχετικό το από 7-3-2016 έγγραφό μας με θέμα «Θετική αναφορά στη Γ.Γ.Ι.Φ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Έκθεση για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ε.Ε. (Μάρτιος 2016)»: http://www.isotita.gr/index.php/news/2523), και από τον Ο.Η.Ε. ως εθνική καλή πρακτική στον τομέα της συλλογής, ανάλυσης, επεξεργασίας και διάχυσης στατιστικών δεδομένων και δεικτών που σχετίζονται με τις πολιτικές ισότητας των δύο φύλων στα δώδεκα θεματικά πεδία του Προγράμματος Δράσης του Πεκίνου

παράγραφος 56: το μέτρο της ποσόστωσης υπέρ της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική (εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές), αν και προς το παρόν μόνο στις λίστες υποψηφίων, αναγνωρίζεται ως θετικό μέτρο για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στην Ελλάδα

παράγραφος 59: τα προγράμματα ενδυνάμωσης υποψηφίων γυναικών δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, τα οποία υλοποιήθηκαν από τη Γ.Γ.Ι.Φ. την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (με παράταση έως την 31-12-2015), καθώς και οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την αύξηση της συμμετοχής των Ελληνίδων στον στίβο της πολιτικής, όπως και τα σχετικά προγράμματα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών) για τις γυναίκες στην πολιτική έχουν εξασφαλίσει θετικό πρόσημο από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, ακολουθεί ο σχετικός σύνδεσμος του επίσημου εγγράφου από τον ιστότοπο του Ο.Η.Ε.:

Συμπερασματικά, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων εργάζεται με μεθοδικότητα, επιμονή και συνέπεια για την ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  και αξιοποιεί όλα τα εργαλεία στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Είναι άκρως ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι προσπάθειες και το έργο της Γ.Γ.Ι.Φ. σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο αναγνωρίζονται προς όφελος όχι μόνο της δημόσιας διοίκησης αλλά και της ίδιας της Ελλάδας σε καιρούς έντονης αμφισβήτησης (το έγγραφο του Ο.Η.Ε. δεν αναφέρει «Γ.Γ.Ι.Φ.» αλλά «Ελλάδα/Greece»).

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Επιτυχής υλοποίηση της δημόσιας δράσης της Γ.Γ.Ι.Φ. για την αναγνώριση του έργου του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων της Ελλάδας από τον ΟΗΕ

ΣΧΕΤ.: α) Το από 24-1-2017 εμπεριστατωμένο έγγραφό μας με θέμα "Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών αναγνωρίζει το έργο της Γ.Γ.Ι.Φ. προς όφελος της ισότητας των φύλων και της διεθνούς προβολής της Ελλάδας":http://www.isotita.gr/index.php/news/2981 .

β) Το από 25-1-2017 δελτίο τύπου της Γ.Γ.Ι.Φ. με θέμα "Η αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. από τον ΟΗΕ και η διεθνής προβολή της Ελλάδας":

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. υλοποίησε επιτυχώς για ακόμα μία φορά τη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την αναγνώριση του έργου της Γ.Γ.Ι.Φ. από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Πιο συγκεκριμένα:

Το από 24-1-2017 έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. εστάλη αυθημερόν στη Βουλή των Ελλήνων, τις Ανεξάρτητες Αρχές, τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, τα Υπουργεία, τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Ελλάδας σε Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και τους κοινωνικούς εταίρους. Επιπλέον, ενημερώθηκαν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, καθώς και οι εξειδικευμένοι Διεθνείς Οργανισμοί του Συστήματος του ΟΗΕ.

Με βάση το περιεχόμενο του εμπεριστατωμένου εγγράφου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Υπηρεσίας μας, εκδόθηκε δελτίο τύπου από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων την 25η Ιανουαρίου 2017. Το εν λόγω δελτίο τύπου προβλήθηκε εκτενώς από τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης περιφερειακής και πανελλαδικής εμβέλειας, όπως αποδεικνύεται από την ενδεικτική αποδελτίωση με πρωτοβουλία του κ.Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ.:
Επιπλέον, τονίζεται ότι η ανάρτηση του εγγράφου και του δελτίου τύπου στον ιστότοπο της Γ.Γ.Ι.Φ. και στη σελίδα της Γ.Γ.Ι.Φ. σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, σύμφωνα με τους αυξημένους αριθμούς επισκεψιμότητας για ανάγνωση των σχετικών εμπεριστατωμένων εγγράφων μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το έγγραφο της Γ.Γ.Ι.Φ. στη σελίδα μας στο facebook έχει έως σήμερα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον 1.182 ατόμων.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ. εντάσσεται στο θεματικό πεδίο "Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων" και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016

ΓΓΙΦ- Ευχές....


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Καινοτόμο Εργαστήριο διαβούλευσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) της ΓΓΙΦ από το ΕΚΔΔΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Καινοτόμο Εργαστήριο διαβούλευσης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) της ΓΓΙΦ από το ΕΚΔΔΑ

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) της  περιόδου 2016-2020. Στις 2/12/2016 ολοκληρώθηκε με επιτυχία «Καινοτόμο Εργαστήριο», το οποίο πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μετά από σχετικό αίτημα της ΓΓΙΦ  με αντικείμενο τη διαβούλευση του ΕΣΔΙΦ σε τέσσερις από τις έξι θεματικές του.
Οι τέσσερις αυτές θεματικές, αφορούν στους τομείς:
  1. Κοινωνική συνοχή, φτώχεια, μετανάστευση και πολλαπλές διακρίσεις
  2. Αγορά εργασίας και εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 
  3. Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Πολιτισμός, Αθλητισμός και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
  4. Υγεία

Στο Εργαστήριο κλήθηκαν εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, της κοινωνίας πολιτών και της Ακαδημαϊκής κοινότητας, το πεδίο δράσης των οποίων άπτεται ζητημάτων φύλου. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν συνολικά 70άτομα, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι των κάτωθι φορέων: Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εργασίας, (Ειδική Γραμματεία Ρομά, Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης, Κοινωνικής Συνοχής και Ισότητας Ευκαιριών, Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο, Τμήμα Ισότητας των Φύλων), ΕΠΑΝΟΔΟΣ Ν.Π.Ι.Δ., Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θήβας, 18 ΑΝΩ, ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ - Κινητή Μονάδα Street-Work και Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης, ΟΚΑΝΑ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, Συνήγορος του Πολίτη, Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.), Εργαστήρι Σπουδών Φύλου-Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  ΜΚΟ Praksis, ΜΚΟ ΔΙΟΤΙΜΑ, Πανελλαδικό Δίκτυο Μεταναστριών –Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, Κίνηση γυναικών μεταναστριών «Μέλισσα», Ελληνικό δίκτυο για την καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΑΠΝ) και Ελληνικό δίκτυο για το δικαίωμα στη στέγη και την κατοικία, Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε, Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπ/σης, Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΙΝ.ΕΠ . του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Υπουργείο Υγείας (Τμήμα Αγωγής Υγείας και πρόληψης, Τμήμα Προγραμμάτων Υγείας & αντιμετώπισης των ανισοτήτων, Τμήμα Μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νοσημάτων, 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, ΚΕΕΛΠΝΟ, Κοινωνική Υπηρεσία του ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ), Ίδρυμα Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, Ακαδημία Αθηνών (Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Κοινωνίας), Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Σκοπό του εργαστηρίου αποτέλεσε η συζήτηση πάνω στους στόχους και τις δράσεις του ΕΣΔΙΦ στα παραπάνω πεδία πολιτικής, η ανάδειξη νέων πεδίων παρέμβασης και η αναζήτηση συνεργειών με τους αρμόδιους φορείς. Υπήρξε ενεργός συμμετοχή από τους/τις  προσκεκλημένους/ες εμπειρογνώμονες και φορείς, η οποία οδήγησε σε γόνιμες συζητήσεις, ενστάσεις και παρατηρήσεις επί των επιμέρους θεματικών του Σχεδίου. Τα βασικά συμπεράσματα θα δημοσιοποιηθούν από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ενώ τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα αξιοποιηθούν περαιτέρω κατά την τελική εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020, το οποίο αναμένεται να αναγγελθεί στις αρχές του 2017. Επίσης θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση με γυναικείες οργανώσεις, γυναικείους φορείς καθώς και με τα πολιτικά κόμματα.   

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας ευχαριστεί το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την πραγματοποίηση του Εργαστηρίου, καθώς και όλους τους παραβρισκόμενους φορείς και τους/τις εμπειρογνώμονες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και εργάστηκαν με σκοπό τη χάραξη της πολιτικής ισότητας των Φύλων για το διάστημα 2016-2020.

Θεωρούμε ότι η αξιοποίηση του εξειδικευμένου εργαλείου του ΕΚΔΔΑ, δηλαδή το Kαινοτόμου Eργαστηρίου, αποτελεί μια καλή πρακτική, η οποία αναμένεται να συμβάλλει στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του νέου προγράμματος και τη διάχυση της εφαρμογής της ισότητας των φύλων στα περισσότερα  δυνατά  πεδία της Δημόσιας Διοίκησης και της κοινωνίας πολιτών.

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό πριν την έναρξη του εργαστηρίου, ενώ προέβη και σε μια αποτίμηση των συμπερασμάτων του κατά τη λήξη του, τονίζοντας ότι «η  διαβούλευση σε θεματικές τόσο καίριας σημασίας, αποκτούν ιδιαίτερη  βαρύτητα στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, ενώ η καλλιέργεια συνεργειών μεταξύ των φορέων,  λειτουργεί υποστηρικτικά στον αγώνα μας για την εφαρμογή της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων».


Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                          Το  Γραφείο Τύπου, 20/12/2016                                                                
Τηλ. 2131511102

Η πρωτοπορία της ΓΓΙΦ στην υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίεςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η πρωτοπορία της ΓΓΙΦ στην υπογραφή της
Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις τοπικές κοινωνίες

             Ένα χρόνο μετά την υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την  Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες» από τον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, επισκέφτηκε ξανά τον Δήμο και, μαζί με την Δήμαρχο, Λίνα Ευσταθίου - Σπανού,  έκοψε την κορδέλα για τα εγκαίνια του Γραφείου Ισότητας . Το Γραφείο Ισότητας δημιουργήθηκε σε χώρο του Δημαρχείου στην Αιδηψό και τα εγκαίνια της λειτουργίας τους πραγματοποιήθηκαν στις 18/12/2016.

Την ολοκλήρωση της τελετής του εγκαινιασμού, διαδέχθηκε ομιλία της Γενικής Γραμματέα σε αίθουσα του ξενοδοχείου “Thermae Sylla”. Η Γενική Γραμματέας τόνισε ότι: «εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή μας στην Αυτοδιοίκηση, επειδή αποτελεί τομέα που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους πολίτες και  μπορεί να αφουγκραστεί τον παλμό και τις δυσκολίες γυναικών και ανδρών στην κάθε περιοχή. Η τοπική κοινωνία και η αυτοδιοίκηση αποτελούν ισχυρούς σύμμαχους του έργου μας και στεκόμαστε στο πλάι κάθε προσπάθειας για την ανάδειξη της κρισιμότητας της έμφυλης διάστασης ως σημαντικό παράγοντα για τη μεταρρύθμιση μιας Αυτοδιοίκησης  δημοκρατικής, δίκαιης και λειτουργικής. Για το λόγο αυτό, έχοντας ορίσει γυναίκες εκπροσώπους σε όλες τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας των 13 Περιφερειών της χώρας, βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία για την επίλυση των δυσλειτουργιών για  θέματα ισότητας σε κάθε περιοχή της χώρας μας».

             Επίσης, αναφέρθηκε γενικότερα στη σημασία της λειτουργίας των δομών που προβλέπει η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας στις τοπικές κοινωνίες και ανακοίνωσε ορισμένες από τις δράσεις της ΓΓΙΦ σχετικά με την Αυτοδιοίκηση για την επόμενη προγραμματική περίοδο, όπως:

  • H συγκρότηση άμισθης Επιτροπής Παρακολούθησης Πολιτικών Ισότητας των Φύλων, με τη συμμετοχή στελεχών της ΓΓΙΦ, αιρετών γυναικών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εμπειρογνωμόνων, με στόχο να εξετάσει και να προτείνει θεσμικές παρεμβάσεις ενόψει της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη, αλλά και να παρακολουθεί τους τρόπους υλοποίησης των έργων ισότητας στο χώρο της αυτοδιοίκησης.

  • Το νέο έργο για την αυτοδιοίκηση και την προώθηση πολιτικών ισότητας, με στόχο την ενίσχυση και ενδυνάμωση των αιρετών και υποψήφιων αιρετών γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα ίσης συμμετοχής ανδρών και γυναικών σε θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων, καθώς και τη συνέχιση της λειτουργίας των γραφείων Ισότητας της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και με την πρόσφατη υπογραφή της Χάρτας από τους Δήμους Αλιάρτου, Αμφίκλειας – Ελάτειας, Καρύστου, Κύμης – Αλιβερίου, Μακρακόμης, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Σκύρου, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων   κατάφερε 202 Δήμοι να έχουν ήδη υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα, αριθμός που καθιστά τη χώρα μας,  στον τομέα της Αυτοδιοίκησης, πρωτοποριακή στην Ευρώπη.

Τέλος,  η παρουσία  της Γενικής Γραμματέα στον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού, αποτέλεσε την εκκίνηση των προγραμματισμένων επισκέψεών της σε όλες της Περιφέρειες της χώρας, με στόχο η Ευρωπαϊκή Χάρτα να υπογραφεί και από τους υπόλοιπους Δήμους της Ελλάδας.


Πληροφορίες: http://www.isotita.gr/                                         Το  Γραφείο Τύπου, 19/12/2016                                                                
Τηλ. 2131511102

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016

Ενημερωτική Συζήτηση στο ΤΕΙ Στερεάς-Παράρτημα Θήβας για την "Συντροφική Βία" από τα στελέχη του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Δήμου Θηβαίων (24/11/16

Πραγματοποιήθηκε εχθές 24/11 η ενημερωτική συζήτηση για την "Συντροφική Βία " στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας παράρτημα Θήβας από την κοινωνιολόγο και τη νομικό του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων.
Κατά  την διάρκεια της συζήτησης αναλύθηκαν απο την Κοινωνιολόγο του Κέντρου  οι μορφές της συντροφικής Βίας ,οι συνέπειες απο την άσκηση της,τα  στερεότυπα των δύο φύλων και πως αυτά επηρεάζουν τόσο τους άντρες όσο και τις γυναίκες καθώς και οι δομές στήριξης που υπάρχουν για την υποστήριξη των θυμάτων βίας και των παιδιών τους.
Η νομικός του Κέντρου ανέφερε τα προειδοποιητικά σημάδια που καταδεικνύουν  μια βίαιη συντροφική σχέση ,ανέλυσε τους τρόπους με τους οποίους το θύμα μπορεί να προετοιμάσει την φυγή του από το βίαιο  συντροφικό περιβάλλον ,τα δικαιώματα που  έχει παίρνοντας μια  τέτοια απόφαση ενώ ανέφερε και τους νόμους που τηρούνται όταν κάποια/ος αναφέρει μία κακοποίηση.
Η ενημερωτική συζήτηση έκλεισε με την προβολή της ταινίας μικρού μήκους  "The Noir Project".
Ευχαριστούμε την διεύθυνση ,το διδακτικό προσωπικό του ιδρύματος καθώς και τους φοιτητές που συμμετείχαν στην ενημέρωση αυτή.
Η συζήτηση συγκαταλέγεται στις  δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Θηβαίων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας Κατά των Γυναικών.